Klachtenprocedure

Een school wordt gevormd door mensen: de ouders/verzorgers, de kinderen en het personeel van de school. In de contacten tussen deze mensen kan er wel eens wat fout gaan. Op Basisschool Onze Wereld gaan we ervan uit, dat problemen op een goede manier kunnen worden opgelost door met elkaar over de problemen te praten. Toch kan het zijn, dat u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht is opgelost binnen de school. U kunt zich dan richten tot: de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, telefoon: 070-3861697, Postbus 82324 2508 EH Den Haag. 

Op de school is er een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon Klachten. Zij kunnen u verder helpen als u zich wilt richten tot de klachtencommissie. Ouders/verzorgers kunnen zich natuurlijk ook zonder tussenkomst of toestemming van de contactpersoon op school wenden tot de klachtencommissie. Het bestuur van Lucas Onderwijs heeft één klachtenregeling (zie www.lucasonderwijs.nl), die door iedereen die bij de school en/of bestuur betrokken is, gebruikt kan worden. Klachten kunnen gaan over gedragingen en beslissingen van de school, het bestuur of personeel. In de kaderregeling is ook een regeling opgenomen ter voorkoming en bestrijding seksuele intimidatie. Er is bij Lucas Onderwijs een aanspreekpunt voor de bovenschoolse vertrouwenspersonen, die bereikbaar is onder telefoonnummer 070-3001166, adres Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag. Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld is er ook een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. U kunt met hen ook contact opnemen over onderwerpen als discriminatie en extremisme.