Medezeggenschapsraad

Onze Wereld heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel en bestaat uit minimaal zes en maximaal 10 leden, met een evenredige deelname van ouders en personeel. De MR leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, zijn herkiesbaar en zijn gekozen op basis van verkiezingen.

De MR komt minimaal vijf keer per schooljaar bijeen en heeft als belangrijkste doel in overleg te treden met het bestuur. De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures, bespreekt de formatieplannen, de jaarplannen en de begroting van de school. Tijdens de vergaderingen schuift de directie ook aan en de MR adviseert hen over de genoemde onderwerpen. Meer over instemmings- en adviesrecht van de hele MR, de oudergeleding of de personeelsgeleding kunt u vinden op https://www.infowms.nl/bevoegdheden-instemming-en-advies/

Personeelsgeleding: Hayat el Haddioui, Anushka Gierdharie-Panchoe, Eva de Brabander

Oudergeleding: Yasmina Ben-Koubia, Sinan Duman, Abdeslam el Mousaoui, Dilek Orman

Bericht voor de MR